công an Đồng Tháp

null Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch

Chi tiết bài viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch

So với các kỳ Đại hội trước, hoạt động tuyên truyền chống phá, nhất là trên không gian mạng giảm nhiều, nhất là số web, blog đăng tải thông tin nội bộ thu hút nhiều lượt truy cập.

Nguyên nhân là do uy tín của Đảng, Nhà nước ta được củng cố, tăng cường; sự lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, ứng phó đại dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao, được Nhân dân tin tưởng; lực lượng CAND đẩy mạnh công tác phòng ngừa, loại bỏ các nguyên nhân, điều kiện hoạt động của các thế lực thù địch, củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

Thực tiễn qua các kỳ Đại hội Đảng cho thấy càng gần đến Đại hội Đảng toàn quốc, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước càng gia tăng hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Với mục tiêu xuyên suốt là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội... Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, chúng tập trung xuyên tạc công tác nhân sự, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIII, cụ thể:

Về nhân sự, chúng tung tin bôi nhọ cá nhân và gia đình các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người đứng đầu bộ, ban, ngành, địa phương; triệt để tuyên truyền, xuyên tạc về công tác nhân sự, tự “sắp xếp” danh sách lãnh đạo cấp cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng… sau đó xuyên tạc “Đại hội đảng là hình thức, đây là dịp tái cơ cấu cán bộ theo lối phe cánh lợi ích nhóm”, nhằm tạo hoài nghi trong nhân dân và khoét sâu mâu thuẫn nội bộ.

Về Văn kiện Đại hội, chúng xuyên tạc Văn kiện Đại hội XIII là sự “sao chép”, “đánh tráo khái niệm”, không thể đưa đất nước đổi mới, phát triển. Về phương tiện, triệt để lợi dụng công cụ truyền thông, báo chí, không gian mạng và coi đây là ưu thế, mũi nhọn, phương tiện, chất xúc tác để chuyển hóa, gây rối loạn nhận thức tư tưởng, thúc đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, dẫn dắt phong trào “bất tuân dân sự” chống Đảng, chống Nhà nước XHCN... Xuất hiện nhiều tài liệu chống đối trắng trợn hơn, xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam đã “đổi màu”, không còn kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường đi lên CNXH, tạo dư luận trái chiều trong nội bộ và công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIII của Đảng, đặt ra yêu cầu phải tập trung đấu tranh, xử lý sớm.

Thời gian gần đây, thủ đoạn tuyên truyền chống phá của chúng nổi lên một số vấn đề đáng chú ý, lợi dụng các tính năng của mạng xã hội, phát động các chiến dịch “chiến tranh thông tin” một cách bài bản, có tổ chức chặt chẽ và “hiệu quả”. Chúng tạo lập hàng ngàn trang mạng xã hội mới trong đó nhiều trang giả mạo cá nhân, tổ chức có uy tín, dưới danh nghĩa tôn giáo, bảo vệ môi trường, dân sinh... để thu hút người đọc, tuyên truyền nội dung chống Đảng, Nhà nước... Đáng chú ý, một số tổ chức phản động lưu vong đã có sự chuẩn bị công phu, bài bản để thực hiện mưu đồ chống phá, như: Tổ chức khủng bố “Việt Tân” lập kênh youtube “VT Toronto”, kết hợp một số cơ sở truyền thông tiếng Việt có lượng độc giả lớn “Thời mới”, “Thời báo”… để chống phá Đại hội XIII. Nhóm “Phong trào chấn hưng nước Việt” sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng tải nhiều video, bình luận hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kêu gọi thực hiện đa nguyên, đa đảng...

Trong những năm qua, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng. Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”(trong đó nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”). Ðó là nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí tuyên truyền các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị.

Quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, những năm qua, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng, chỉ đạo đồng bộ, thống nhất các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác, nổi bật là: (1) Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo 35 Bộ Công an, trong chỉ đạo các lực lượng từ Bộ đến Công an xã, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác, tấn công đối tượng trên lĩnh vực thông tin, truyền thông và mạng Internet. (2) Gắn chặt việc thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác gắn với công tác chuyên môn nghiệp vụ; tạo phong trào thi đua rõ rệt trên mặt trận chủ động tìm các đối tượng, trang mạng chống Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp. (3) Từ tháng 5-2015 đến nay, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương xây dựng gần 5.000 chuyên mục, trên 6.000.000 tin, bài, phóng sự, ảnh đăng báo, đài Trung ương và địa phương; phối hợp các địa phương tổ chức trên 7.000 buổi tuyên truyền pháp luật, định hướng thông tin... Đăng trên 5.000.000 tin, bài phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên hệ thống web, blog, mạng xã hội phục vụ công tác đấu tranh phản bác tại địa phương.v.v...

Ngoài nhiệm vụ chủ động kiểm soát tình hình, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ và tổ chức đấu tranh phản bác các đối tượng, tổ chức đấu tranh trực diện, răn đe các đối tượng phản động, chống đối để bảo vệ Đảng, Nhà nước, thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công an tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí trong CAND sử dụng phương tiện truyền thông tăng cường đưa tin, viết bài, tăng thời lượng phát sóng, mở các chuyên trang, chuyên mục đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; tăng cường tuyên truyền về chiến công, thành tích, gương cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động thông tin chính thống về các vụ, việc được dư luận quan tâm để nhân dân hiểu rõ bản chất, góp phần ổn định tình hình.

Công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong phòng ngừa, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch được nâng cao. Bộ Công an đã tham mưu, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông kịp thời định hướng các cơ quan báo chí trong nước viết bài, đưa tin về các sự kiện chính trị, đối ngoại.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của lực lượng CAND vẫn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục.

Để tăng cường công tác Công an góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái thù địch phục vụ Đại hội XIII của Đảng, thời gian tới, đề nghị cấp ủy chính quyền các bộ, ngành, địa phương phối hợp Bộ Công an tiếp tục thực hiện có hiệu quả một số công tác sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác tham gia đấu tranh, trong đó, phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu, điều phối, hướng dẫn của Thường trực Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, gắn với việc tổ chức thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 04-6-2019 của Ban Bí thư.

Hai là, chủ động nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay, xác định âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền chống phá. Lực lượng CAND cần đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển lý luận của Đảng và chủ động tích cực đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái, đi ngược lại giá trị đạo đức cách mạng. Thường xuyên tập trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.

Bốn là, chủ động, sáng tạo, nhạy bén trong việc nắm, dự báo sát, đúng tình hình trong nước, khu vực và thế giới có tác động trực tiếp tới Việt Nam; tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, từ đó, tham mưu, phối hợp với các cơ quan tuyên giáo, báo chí chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước.

Năm là, đổi mới nội dung đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng. Đa dạng hóa hoạt động đấu tranh theo hướng: thiết lập và sử dụng các trang web, blog, diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận. Xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên đưa tin, viết bài, bình luận; nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh với luận cứ khoa học, tính thuyết phục cao.

Sáu là, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng, tạo cơ chế hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, các mặt công tác, đánh giá âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng, đến phát hiện, dự báo hoạt động, mục tiêu chống phá để chủ động kế hoạch công tác cụ thể nhằm đề cao cảnh giác, chủ động tấn công, chiếm lĩnh “địa bàn”, lấn át tiến tới triệt phá, triệt tiêu hiệu quả thông tin xấu, độc. Mục tiêu cao nhất là phát hiện, xác minh, xác định các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động chống phá để tập trung đấu tranh, xử lý, ngăn chặn vô hiệu hóa hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin trong nội bộ ra ngoài phục vụ hoạt động chống phá.

Bảy là, đẩy mạnh các chiến dịch đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; huy động sức mạnh của lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 35 Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc để xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc nhạy cảm phức tạp, phục vụ Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tám là, đầu tư công tác nghiên cứu, đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời, tham mưu các giải pháp căn cơ, chiến lược đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là thông tin đối ngoại, trong bối cảnh bùng nổ cách mạng mạng khoa học công nghệ, cách mạng 4.0 diễn ra mạnh mẽ.

                                                                                                       (Nguồn Báo CAND)

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn