công an Đồng Tháp

null Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luât đảng 06 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luât đảng 06 tháng đầu năm 2022

Xác định “kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng”, là việc làm thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng theo quy định Điều lệ Đảng. Ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ nhanh chóng ban hành Chương trình số 32-CTr/ĐUCA, ngày 10/01/2022 về kiểm tra, giám sát năm 2022; chỉ đạo Uỷ ban Kiểm Đảng uỷ Công an Tỉnh, cấp uỷ các cấp, uỷ ban kiểm tra cấp cơ sở khẩn trương ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 phù hợp với đặc thù của từng lực lượng, đảm bảo “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng” trên từng lĩnh vực.

Ngày 21/6/2022, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Tỉnh lần thứ 9, đã đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Công an Tỉnh. Qua 06 tháng đầu năm 2022, cấp uỷ và uỷ ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Công an Tỉnh đã thực hiện hoàn thành 43 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 7 tổ chức và 36 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ kiểm tra, giám sát đối với 4 tổ chức và 3 đảng viên (cấp uỷ viên cùng cấp); Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ kiểm tra, giám sát đối với 01 tổ chức và 01 đảng viên; cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra cấp cơ sở kiểm tra, giám sát đối với 02 tổ chức và 32 đảng viên. Kết quả: Các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt, chưa phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Cấp uỷ các cấp đã xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, đã thi hành kỷ luật 01 đảng viên bằng hình thức Khiển trách, 01 đảng viên không kỷ luật, do hết thời hiệu.

Ngoài ra, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Tỉnh còn phổ biến, quán triệt và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát đến các cấp uỷ cơ sở nắm và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình quy định. Điển hình: Triển khai Quyết định 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 của UBKT Trung ương ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Quy định số 16-QĐ/BCĐTW, ngày 08/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về công tác kiểm tra, giám sát;…; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUCA ngày 09/6/2021 của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (sửa đổi, bổ sung)…. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ ngày càng đi vào nền nếp, có chất lượng, hiệu quả hơn, góp phần phòng ngừa đảng viên sai phạm.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2022 là: Tiếp tục lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ và đôn đốc các cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cơ sở hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ, chương trình đề ra. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Sơ, tổng kết chuyên đề và định kỳ về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.

Võ Thị Tuyết Hoa, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Tỉnh

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn