công an Đồng Tháp

null Củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng và sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Chi tiết bài viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng và sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Để củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, đòi hỏi Đảng phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

1. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Mùa xuân năm 1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long, Hồng Kông (Trung Quốc), đề ra Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt để lãnh đạo đạo cách mạng Việt Nam.

Ngay sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền với các cao trào cách mạng có ý nghĩa to lớn đưa đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng đường lối cách mạng đúng đắn và sáng suốt, Đảng lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi vẻ vang trong 02 cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Sau khi lãnh đạo giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, vượt qua khủng hoảng kinh tế, “vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững, vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế”(1). Đặc biệt, từ năm 2020 nhiều khó khăn, thách thức xuất hiện, ảnh hưởng nặng nề đối với nước ta và toàn thế giới. Đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng ra hầu hết các nước trên thế giới, diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường. Kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái nặng nề, tăng trưởng âm; thiên tai, hạn hán, bão lũ, sạt lở đất,… liên tiếp xảy ra, làm cho khó khăn chồng chất khó khăn. Trong bối cảnh đặc biệt đó, nhờ có quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nước ta cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với nhiều điểm mới vượt trội, được bạn bè thế giới đánh giá cao, được coi là điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là, đã ứng phó nhanh, kịp thời, linh hoạt, có hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, toàn hệ thống chính trị và đồng bào, chiến sĩ cả nước đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, kiểm soát được dịch bệnh, ứng phó kịp thời với thiên tai, bão lũ, từng bước khắc phục có hiệu quả thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra, đã củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay(2).

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Đảng ta đã dũng cảm thừa nhận và kiên quyết sửa chữa sai lầm, khuyết điểm để lấy lại niềm tin của nhân dân. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng đã thi hành kỷ luật hơn 2.200 cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, trong đó có 113 cán bộ diện Trung ương quản lý, gồm 23 Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, 04 Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, 26 sỹ quan tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang; và tại Hội nghị Trung ương 3 Khoá XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật 02 Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng. Với sự quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ đã “tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”(3).

2. Đảng không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân với sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng

- Thứ nhất, đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và tồn tại hơn 90 năm qua không vì mục đích tự thân mà vì quyền lợi của nhân dân lao động, của toàn thể dân tộc, “ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng ta không có lợi ích gì khác”(4). Đổi mới, chỉnh đốn Đảng không phải để xa rời bản chất cách mạng mà là giữ vững và tăng cường hơn nữa bản chất ấy, khẳng định rõ hơn mục tiêu, lý tưởng của Đảng, làm cho Đảng ta mãi mãi là một Đảng cách mạng chân chính, luôn xứng đáng với niềm tin yêu, kính trọng, sự tôn vinh của nhân dân. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đảng đều quan tâm đến xây dựng, chỉnh đốn, làm cho Đảng luôn ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là: “Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”(5).

- Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, được nhân dân ủng hộ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ. Trong Di chúc, Người dặn: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”(6). Hiện nay, trước “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa giảm, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng”(7), thì hơn lúc nào hết để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, phải cương quyết, tích cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng, việc nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Thứ ba, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của mỗi cán bộ, đảng viên và các cấp uỷ, tổ chức đảng. Do vậy, cần tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập Bác là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Làm theo Bác là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, là phải thấm sâu vào trong tim, trong óc, trong từng hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; “giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn”(8).

Nêu gương là thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc để quần chúng, nhân dân noi theo. Bác đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(9).

Trước thời cơ, vận hội đan xen nguy cơ, thách thức, nhân dân tin tưởng và kỳ vọng với đường lối đúng đắn và sáng suốt, Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo, đưa dân tộc Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, phấn đấu: “Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”(10).

Thượng tá Vũ Quang Hưng

                                                      Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ CAT

Ghi chú:

(1) Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 03 tháng 02 năm 2020.

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, trang 25.

(3) Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 – 2020, ngày 12 tháng 12 năm 2020.

(4) Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, trang 290.

(5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, trang 256.

(6) Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 15, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, trang 621.

(7) Trích Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII.

(8) Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2021.

(9) Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, trang 263.

(10) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, trang 326 - 327.

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn