công an Đồng Tháp

null Phản bác luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Chi tiết bài viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phản bác luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930) cho đến nay, đã trải qua 12 kỳ đại hội. Trong mỗi kỳ đại hội diễn ra bối cảnh lịch sử của tình hình đất nước, khu vực và trên thế giới đều khác nhau. Hiện nay, Đại hội Đảng bộ các cấp trên toàn quốc đang tiến đến hoàn tất và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội lần thứ XIII của Đảng), các thế lực thù địch, phản động cùng với những phần tử cơ hội chính trị càng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, công tác đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, góp phần làm rõ bản chất xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, đòi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng ta, kịp thời ngăn chặn gây nhiễu thông tin sự thật về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước ta.

Thực tế, gần đây cho thấy trên nhiều phương tiện truyền thông hải ngoại, trang mạng của các tổ chức phản động lưu vong và mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội chính trị tăng cường tung ra các luận điệu xuyên tạc, giả mạo, thất thiệt chống phá Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chúng ra sức thổi phồng, suy diễn, bóp méo, bịa đặt, quy kết thành những hạn chế, yếu kém của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ.  

Chúng lợi dụng sự kiện có thật, khoét sâu vào những thiếu sót, hạn chế trong đời sống xã hội để tạo cớ xuyên tạc, vu cáo như: Các vụ án kinh tế, tham nhũng, sự cố môi trường, vụ việc Đồng Tâm, dịch bệnh,... Trên cơ sở đó, suy diễn, xuyên tạc theo chiều hướng tiêu cực, hoặc xuyên tạc vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hạ thấp danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhằm tạo ra những nhận thức lệch lạc, bất mãn đối với chế độ, chính quyền; tạo ra yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ gây hoang mang trong xã hội; kích động hành vi chống đối, biểu tình, bạo loạn, lật đổ.

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động cùng với những phần tử cơ hội chính trị trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch càng phải được chú trọng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng trước thềm Đại hội lần thứ XIII đang đến gần.

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội lần thứ XIII, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời vận dụng, phát triển sáng tạo, làm cho lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự là nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng, giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần toàn xã hội.

Hai là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cơ quan, đơn vị, địa phương cần thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, có định hướng các vấn đề thời sự, chính trị, nhất là những thông tin liên quan đến đại hội đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, giúp mọi người phân biệt đúng sai, tự sàng lọc, tự “miễn dịch” với những thông tin xấu độc.

Ba là, thường xuyên đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Đa dạng hóa hoạt động đấu tranh theo hướng: thiết lập và sử dụng các trang web, blog, diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận, phản bác hoặc tiến hành đấu tranh phản bác ngay tại các trang mạng “độc hại”, phản động được đối tượng sử dụng. Xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên đưa tin, viết bài, bình luận; nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác với luận cứ khoa học, tính thuyết phục cao. Kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh, cả trực tiếp và gián tiếp; giữa xây và chống, trong đó lấy xây là chính; chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí để viết bài đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội.

Từ đó, kịp thời phát hiện các đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội để đăng tải, phát tán thông tin xấu, độc, tuyên truyền kích động chống phá Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền sai sự thật, nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền Luật An ninh mạng, đặc biệt là những điều cấm trên an ninh mạng; tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo địa phương, Đài PT-TH địa phương, Báo địa phương, Hội Nhà báo tăng cường cung cấp thông tin chính thức cho nhân dân để mọi người nhìn nhận thông tin chính xác. Đặc biệt, Quân đội, Công an là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Bốn là, tăng cường quản lý, chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách có hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị điện tử phục vụ nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội. Chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, tính toán sử dụng các giải pháp về công nghệ thông tin để ngăn chặn một cách triệt để các tin tức xấu độc trên các trang mạng. Kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước, Quân đội; lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên cần được triển khai đồng bộ, có hệ thống các chủ trương, giải pháp. Thực hiện tốt những nội dung cơ bản trên sẽ góp phần ngăn chặn hữu hiệu, giảm tác hại từ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên Internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

                                                                                     (Nguồn Học viện Lục quân)

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn