ca

null Tăng cường thực hiện công tác dân vận phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

HOME Toàn dân bảo vệ ANTQ

Tăng cường thực hiện công tác dân vận phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công an tỉnh Đồng Tháp ban hành văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện 7 nội dung trọng tâm như sau:

        Thứ nhất, Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Hội đồng bầu cử Tỉnh, Tiểu ban An ninh, trật tự Công an Tỉnh, các Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử địa phương.

        Thứ hai, Triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Công an Tỉnh về công tác dân vận, trọng tâm là: Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 05/3/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Công văn số 777-CV/TU ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Công văn số  245/UBND-TCD-NC, ngày 15/5/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; Kế hoạch số 04/KH-CAT-PV28, ngày 11/01/2017 của Công an Tỉnh về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới”; Kế hoạch số 41/KH-CAT-PV05, ngày 11/8/2020 của Công an Tỉnh về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” giai đoạn 2020 - 2025,...

        Thứ ba, Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo công tác dân vận phục vụ cuộc bầu cử; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ của công tác dân vận và làm tốt công tác này trong bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử. Từng cán bộ, chiến sĩ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và Nhân dân tham gia cuộc bầu cử. Mọi chủ trương, biện pháp công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử phải lấy mục tiêu phục vụ Nhân dân, hợp lòng dân, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, lựa chọn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời tham gia trực tiếp, hiệu quả vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự cuộc bầu cử.

        Thứ tư, Vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không để lây lan ra cộng đồng, nhất là ở các địa bàn diễn ra các hoạt động liên quan đến bầu cử (điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri,...), các khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở giáo dục, bệnh viện; chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tích cực giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ,... Phát huy vai trò Tổ nhân dân tự quản, người có uy tín để tiếp nhận thông tin, nắm bắt ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; theo dõi, nắm chắc tình hình Nhân dân trước, trong, sau cuộc bầu cử để tham mưu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vấn đề phát sinh trong Nhân dân.

        Thứ năm, Thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân tham gia bầu cử, nhằm lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an nhân dân gắn với thực hiện các nhiệm vụ công tác bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự cuộc bầu cử.

        Thứ sáu, Đổi mới nội dung, hình tuyên truyền, vận động Nhân dân; chú trọng phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền xây dựng các chuyên mục, chuyên trang về an ninh, trật tự phát trên sóng phát thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng khác để Nhân dân kịp thời nắm bắt các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại cuộc bầu cử; từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực, chủ động phòng ngừa không để phát sinh thành điểm nóng, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

        Thứ bảy, Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục duy trì thực hiện các hoạt động giúp dân, thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa,…với hình thức phong phú, đa dạng góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

  Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0693.620666 Email: congantinh@dongthap.gov.vn