công an Đồng Tháp

null Đề án 06 góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số

Chi tiết bài viết Hoạt động ngành

Đề án 06 góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số

Thời gian qua, UBND Tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức triển khai nghiêm túc theo nội dung, lộ trình Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06) của Chính phủ. Việc thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội mà còn đem lại giá trị to lớn cho đời sống của Nhân dân.

Từ khi triển khai Đề án 06 của Chính phủ đến nay, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của đề án để tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ chính trị mới, chưa có tiền lệ nên có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra để tiến tới xây dựng nền Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Để đảm bảo đúng lộ trình đề ra, UBND Tỉnh đã ban hành kế hoạch, kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án 06, quy chế hoạt động của Tổ công tác, thành lập Tổ giúp việc. Qua đó, đã thành lập 100% Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại cấp Tỉnh, 12 đơn vị cấp huyện, 143 đơn vị cấp xã và 707 cấp khóm, ấp. UBND Tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh thực hiện cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 2020 về việc Sô hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022, cấp tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VneID thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kê khai thông tin tố giác tội phạm...

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tỉnh đã được đồng bộ, thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, 100% cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đều bố trí Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Tỉnh. Các thủ tục hành chính liên thông giữa các sở, ngành hoặc giữa các cấp chính quyền được thực hiện thông suốt trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng quy trình; khả năng tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ tiếp nhận đã được tối ưu hóa theo quy trình, tạo thuận lợi cho người dân kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SỐ HÓA

Các đơn vị, địa phương đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ số hóa, trong đó trang bị các loại máy như máy tính, máy in, máy scan phục vụ cho việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. UBND Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tỉnh triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022. Định kỳ hàng tháng, UBND Tỉnh công bố kết quả đánh giá Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 30/11/2022, tổng số điểm Đồng Tháp là 30,25/100 điểm, xếp hạng 49/63 tỉnh, thành phố.

25 DỊCH VỤ CÔNG THIẾT YẾU

UBND Tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh tập trung vào 11/25 dịch vụ công thiết yếu của Bộ Công an theo quy định của Đề án 06; trong đó thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an; hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức mở tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến; khai thác chức năng Kho dữ liệu cá nhân và Quản lý hồ sơ đã nộp để tái sử dụng trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Trong năm 2022, trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, lực lượng Công an đã tiếp nhận trên 99.000 hồ sơ trên lĩnh vực cư trú; 200 hồ sơ trên lĩnh vực PCCC; hơn 33.000 hồ sơ đối với lĩnh vực xuất nhập cảnh; 114 hồ sơ thuộc lĩnh vực giao thông. Đến nay, UBND các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện mô hình đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến được 7/12 địa phương. Mỗi địa phương chọn 01 đơn vị cấp xã làm thí điểm.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến

Bảo hiểm xã hội Tỉnh đã cung cấp dịch vụ công Gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Cục Thuế tỉnh đã triển khai việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tích hợp thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng từ tháng 5/2022 đến nay.

PHÁT TRIỂN CÔNG DÂN SỐ

Việc xác định dữ liệu dân cư luôn "đúng, đủ, sạch, sống" là một nội dung quan trọng để đảm bảo Cơ sở dữ liệu quốc gia được kết nối, chia sẻ. Với tinh thần khẩn trương, cấp bách theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực, cố gắng thực hiện các giải pháp để đảm bảo cấp Căn cước công dân (CCCD) cho 100% công dân đủ độ tuổi trên địa bàn. Tổ công tác của Công an cấp huyện đã đến tận nhà, thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho các trường hợp khó khăn, già yếu, bệnh tật, đảm bảo 100% số người khó khăn về di chuyển, đi lại trên địa bàn được thực hiện hồ sơ cấp CCCD… Tính đến ngày 16/12/2022, toàn tỉnh đã thu nhận hồ sơ cấp CCCD được trên 1.572.000 hồ sơ; đã trả 1.424.376 thẻ, còn tồn lại là hơn 7.000 thẻ. Đối với hồ sơ định danh điện tử mức 2 đã thu nhận được trên 300.000 hồ sơ. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện, thành phố phối hợp tốt với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 trên website, mạng xã hội, phát tờ rơi, tuyên truyền lồng ghép thông quá các buổi sinh hoạt tại địa phương được 458 điểm, có gần 95.000 lượt người tham dự, tuyên truyền trực tiếp tại các điểm cấp CCCD được 109 điểm, tại nhà trường được 08 điểm với gần 30.000 lượt học sinh, giáo viên tham dự...

Công an TP. Sa Đéc cấp CCCD cho người dân

KẾT NỐI CHIA SẺ DỮ LIỆU

Đề án 06 đã xác định 07 quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, bao gồm 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ trong năm 2022 và giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030. Kèm theo đó là danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên, tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và danh mục 52 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện và phân công trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành rất cụ thể để đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án 06. Trên cơ sở đó, ngày 15/4/2022 UBND Tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh phát huy tốt vai trò của Cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 Tỉnh. Qua đó, Công an tỉnh đã chủ động làm việc với 10 sở, ngành Tỉnh để trao đổi về công tác làm sạch dữ liệu chuyên ngành, trong đó có 02/10 đơn vị đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, còn lại là chưa kết nối do chưa có dữ liệu hoàn chỉnh.

KẾT QUẢ LÀM SẠCH DỮ LIỆU CỦA CÁC SỞ, NGÀNH

UBND Tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội Tỉnh tiếp tục thực hiện làm sạch dữ liệu tiêm ngừa vắc xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh hoạt động khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD thay thế Bảo hiểm y tế; đã có 175/175 cơ sở khám chữa bệnh tra cứu CCCD để khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế... Ngoài ra, UBND Tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp thực hiện dữ liệu các Hội, tổ chức chính trị vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như Hội Nông dân, Hội người cao tuổi.

Việc thực hiện Đề án 06 đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, người dân trong thực hiện chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trên môi trường mạng. Từ đó góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân; khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý thông tin công dân; tiết kiệm thời gian, công sức; tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số ở địa phương.

                                                                                              Thanh Thảo

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn