công an Đồng Tháp

null Sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Chi tiết bài viết Hoạt động ngành

Sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Theo quy định của pháp luật hiện hành, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở bao gồm: Bảo vệ dân phố, lực lượng Dân phòng, lực lượng Công an xã bán chuyên trách. Các lực lượng này đều là lực lượng quần chúng nhân dân tự nguyện được tuyển chọn vào các tổ chức tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) thành lập, quản lý và duy trì hoạt động. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là tai mắt, là cánh tay nối dài của Công an nhân dân tại địa bàn cơ sở, làm nòng cốt trong xây dựng các mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn cấp xã; hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn cấp xã.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát huy vai trò của các lực lượng, tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở một số nơi hiệu quả chưa cao, chưa phát huy được ý thức trách nhiệm và năng lực của Nhân dân tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Việc xác định chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT chưa được cụ thể và chưa phù hợp với thực tế địa bàn, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của Nhân dân. Quy định chế độ chính sách, nhất là chế độ phụ cấp hằng tháng đối với các thành viên của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT còn nhiều bất cập… Quy định của pháp luật về các lực lượng, tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT còn dàn trải ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, chưa đầy đủ, chưa cụ thể, nhất là chưa có luật quy định cụ thể đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để bảo đảm hành lang pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của lực lượng này.

Thực hiện phân công của Chính phủ, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ ngành, địa phương xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Việc xây dựng dự án Luật này rất cần thiết, nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở.

Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Dân phòng - Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Dự án Luật ra đời để điều chỉnh thay đổi về vị trí, chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sau khi được kiện toàn thành một lực lượng thống nhất. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý bình đẳng về địa vị pháp lý và xác định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở với tính chất là lực lượng quần chúng tự nguyện, tự quản ở địa bàn cơ sở. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để quy định cụ thể về hoạt động của lực lượng Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ được tiếp tục tham gia bảo vệ ANTT ở địa bàn cơ sở khi chuyển từ mô hình Công an xã bán chuyên trách sang tổ chức Công an xã chính quy.

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được xây dựng bảo đảm phù hợp quy định của Hiếp pháp năm 2013 và thi hành các quy định của của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Với dự án Luật này, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được sắp xếp, bố trí theo hướng thống nhất, kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Qua đó, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT tại địa bàn cơ sở, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các lực lượng chuyên trách cũng như phải huy động được quần chúng tham gia bảo vệ ANTT , xây dựng được nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Sự ra đời của dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nhằm xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, có hiệu lực pháp lý cao quy định về bố trí lực lượng, hoạt động, nhiệm vụ của các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Hiện nay, về tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật với nhiều hình thức khác nhau và do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành. Do đó, sự cần thiết phải có một đạo luật chung để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự.

Ngày 18/3/2022, Chính phủ đã có Tờ trình số 80/TTr-CP trình Quốc hội khó XIV Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Dự thảo Luật này có 5 Chương, 35 Điều với các nội dung lớn gồm: phạm vi điều chỉnh; vị trí, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; tiêu chuẩn tuyển chọn vào lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; quan hệ công tác, phối hợp của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở với các cơ quan, tổ chức, các lực lượng có liên quan ở địa bàn cơ sở; nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; kiện toàn, bố trí lực lượng; chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…

Toàn văn Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để các tổ chức, cá nhân tiếp cận nội dung chi tiết (http://www.mps.gov.vn/pbgdpl/van-ban-du-thao/du-thao-luat-luc-luong-tham-gia-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so-da-chinh-ly-228.html)./.       

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn